10m - Dynamics

2RFT:

1k Ski

1k Row

1k Assault Bike